آخرین اخبار : 

ورزش صبحگاهی با ۱۰ حرکت ساده و نه چندان وقت گیر 10

۱۰. دوچرخه حرکات زیادی ماهیچه های شکم را هدف قرار می دهند اما دوچرخه حرکتی است که با بیشتر گروه های ماهیچه های شکمی سروکار دارد. روش انجام این حرکت روی زمین دراز بکشید، دست ها را زیر سر بگذارید و سر و پاهایتان را کمی بالا بیاورید. سپس پای چپ و آرنج راست را به هم نزدیک کنید و دوباره به حالت اولیه برگردید. این کار را برای سمت مخالف بدن تان نیز انجام بدهید. می توانید با ۱۵ تا ۲۰ حرکت شروع کنید. تمرین های شماره ی ۶ تا ۱۰ حرکات سنگینی هستند که شاید بهتر باشد یک روز در میان انجام شان بدهید. روزهای استراحت می توانید نرمش های کششی سبک یا پیاده روی را به عنوان ورزش صبحگاهی انتخاب کنید.
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services