آخرین اخبار : 

ناگفته های زندگی قاتل ۱۴ ساله ملیکا + عکس

d986d8a7daafd981d8aad987-d987d8a7db8c-d8b2d986d8afdaafdb8c-d982d8a7d8aad984-dbb1dbb4-d8b3d8a7d984d987-d985d984db8cdaa9d8a7-d8b9daa9
رضا یکی از کوچک ترین متهمان قتل کشور است؛ ۱۳ سال و سه ماه دارد و متهم است، ملیکای هشت ساله را کشته تا گوشواره هایش را بدزدد و با پول آن دوچرخه اش را تعمیر کند.
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services