آخرین اخبار : 

فضای خودرو برای کودکان مثل جعبه دود است

d981d8b6d8a7db8c-d8aed988d8afd8b1d988-d8a8d8b1d8a7db8c-daa9d988d8afdaa9d8a7d986-d985d8abd984-d8acd8b9d8a8d987-d8afd988d8af-d8a7d8b3d8aa
شهروند| آلودگی هوا روی کودکانی که داخل خودرو هستند، بسیار بیشتر از کودکانی که بیرون خودرو هستند، اثرگذار است. «سولماز احدی» کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران توضیحاتی را در این باره ارایه داد: «نتایج مطالعات انجام شده روی کودکانی که 12 ژوئن 2017 در نشریه گاردین منتشر شده، نشان می دهد کودکانی که با استفاده از دوچرخه یا پیاده به مدرسه می روند، درمعرض آلودگی کمتری نسبت به کودکانی که با خودرو به مدرسه می روند، قرار دارند. پروفسور دیوید کینگ مشاور ارشد علمی درباره این مطالعه گفته: خودرو جعبه جمع آوری گازهای سمی است. در خودرو، کودکان عموما در معرض مواجهه با سطوح بالاتر آلودگی هوا نسبت به هوای بیرون قرار دارند. وی در مصاحبه با گاردین ضمن توصیه به استفاده از دوچرخه و پیاده روی برای رفتن به مدرسه اذعان کرد: آلودگی هوا می تواند باعث آسیب ریوی کودکان شده و تحقیقات جدید نشان داده که آلودگی هوا می تواند بر میزان توانایی یادگیری کودکان در مدرسه تأثیر داشته و عامل آسیب DNA کودکان شود.» او گفت که ممکن است با خودروی پاکی رانندگی کنید، اما کودک شما در صندلی عقب خودرو، درجعبه ای از دود ناشی از ...
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services